Logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie
Powróć do: strona główna

Statut

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MAŁGORZATY HILLAR W ZBLEWIE
 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


& 1.


Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie zwana dalej "Biblioteką", została utworzona i działa na mocy uchwały Rady Gminy Zblewo XXXIII/236/2002 z dnia 26 marca w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie.


 
& 2.


Podstawą prawną funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie jest:
1.Ustawa z dnia 27 czerwca r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1998 r. nr 106, poz. 668) z późn. zmianami zwaną dalej "ustawą o bibliotekach"
2.Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123) z późn. zmianami zwana dalej ustawą z dnia 25 października 1991 r.
3.Niniejszy statut.


 
& 3.


Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Zblewo, a terenem jej działalności jest gmina Zblewo.


 
& 4.


1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Zblewo.
2. Biblioteka jest instytucją Kulturalną.
3. Biblioteka jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury 1/2002 i posiada osobowość prawną oraz czytelnie internetową w Zblewie.
4. Biblioteka posiada filie biblioteczne w Pinczynie i Borzechowie oraz czytelnie internetową w Zblewie.
5. Gminnej Bibliotece Publicznej w Zblewie i jej filiom "Imię Patrona" nadaje Rada Gminy Zblewo w drodze uchwały na wniosek Kierownika biblioteki, Wójta, organizacji pozarządowych.


 
& 5.


1. Nadzór nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillar w Zblewie sprawuje bezpośrednio Wójt Gminy.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zatwierdza Wójt Gminy.
3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.
 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI


 
& 6.


1. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną gminy.
2. Celami biblioteki są:
a. zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców gminy,
b. rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy,
c. upowszechnianie wiedzy i nauki,
d. rozwój kultury, a szczególnie zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu,
e. dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy,
f. doskonalenie form i metod pracy bibliotekarza.


 
& 7.


Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez filie na terenie gminy.
2. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.
4. Organizacja form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu i upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.
5. Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
6. Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w gminie
7. Realizacja innych zadań uzgodnionych z organizatorem i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Gdańsku.
8. Prowadzenie czytelni internetowej
 
 
III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA


 
& 8.


1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillary zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Zblewo zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.


 
& 9.


1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani bibliotekarze dyplomowani oraz specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik Biblioteki.


 
& 10.


Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.


 
& 11.


1. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
2. Wynagrodzenie dla Kierownika ustala Wójt Gminy Zblewo.
 


& 12.


Bibliotekę stanowi księgozbiór uniwersalny, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.
 


& 13.


Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika Biblioteki.
 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI.


 
& 14.


1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności instytucji zatwierdzany przez Kierownika Biblioteki.


 
& 15.


1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków.
2. Działalność Bibliotek jest finansowana:
- z budżetu gminy,
- z dochodów własnych uzyskanych od instytucji i ludności,
- z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
- z innych źródeł
3. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe oraz prowadzić działalność gospodarczą według zasad określanych w odrębnych przepisach.
4. Dochód z opłat oraz z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.