Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 22 czerwca 2024
Imieniny: Paulina, Jan, Tomasz
pochmurno
16°C

Statut

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MAŁGORZATY HILLAR W ZBLEWIE
 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


& 1.


Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie zwana dalej "Biblioteką", została utworzona i działa na mocy uchwały Rady Gminy Zblewo XXXIII/236/2002 z dnia 26 marca w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie.


 
& 2.


Podstawą prawną funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie jest:
1.Ustawa z dnia 27 czerwca r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1998 r. nr 106, poz. 668) z późn. zmianami zwaną dalej "ustawą o bibliotekach"
2.Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123) z późn. zmianami zwana dalej ustawą z dnia 25 października 1991 r.
3.Niniejszy statut.


 
& 3.


Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Zblewo, a terenem jej działalności jest gmina Zblewo.


 
& 4.


1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Zblewo.
2. Biblioteka jest instytucją Kulturalną.
3. Biblioteka jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury 1/2002 i posiada osobowość prawną oraz czytelnie internetową w Zblewie.
4. Biblioteka posiada filie biblioteczne w Pinczynie i Borzechowie oraz czytelnie internetową w Zblewie.
5. Gminnej Bibliotece Publicznej w Zblewie i jej filiom "Imię Patrona" nadaje Rada Gminy Zblewo w drodze uchwały na wniosek Kierownika biblioteki, Wójta, organizacji pozarządowych.


 
& 5.


1. Nadzór nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillar w Zblewie sprawuje bezpośrednio Wójt Gminy.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zatwierdza Wójt Gminy.
3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.
 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI


 
& 6.


1. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną gminy.
2. Celami biblioteki są:
a. zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców gminy,
b. rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy,
c. upowszechnianie wiedzy i nauki,
d. rozwój kultury, a szczególnie zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu,
e. dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy,
f. doskonalenie form i metod pracy bibliotekarza.


 
& 7.


Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez filie na terenie gminy.
2. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.
4. Organizacja form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu i upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.
5. Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
6. Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w gminie
7. Realizacja innych zadań uzgodnionych z organizatorem i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Gdańsku.
8. Prowadzenie czytelni internetowej
 
 
III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA


 
& 8.


1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillary zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Zblewo zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.


 
& 9.


1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani bibliotekarze dyplomowani oraz specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik Biblioteki.


 
& 10.


Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.


 
& 11.


1. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
2. Wynagrodzenie dla Kierownika ustala Wójt Gminy Zblewo.
 


& 12.


Bibliotekę stanowi księgozbiór uniwersalny, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.
 


& 13.


Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika Biblioteki.
 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI.


 
& 14.


1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności instytucji zatwierdzany przez Kierownika Biblioteki.


 
& 15.


1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków.
2. Działalność Bibliotek jest finansowana:
- z budżetu gminy,
- z dochodów własnych uzyskanych od instytucji i ludności,
- z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
- z innych źródeł
3. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe oraz prowadzić działalność gospodarczą według zasad określanych w odrębnych przepisach.
4. Dochód z opłat oraz z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.