Statut

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. MAŁGORZATY HILLAR W ZBLEWIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

& 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie zwana dalej "Biblioteką", została utworzona i działa na mocy uchwały Rady Gminy Zblewo XXXIII/236/2002 z dnia 26 marca w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie. 

& 2.

Podstawą prawną funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie jest:
1.Ustawa z dnia 27 czerwca r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1998 r. nr 106, poz. 668) z późn. zmianami zwaną dalej "ustawą o bibliotekach"
2.Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123) z późn. zmianami zwana dalej ustawą z dnia 25 października 1991 r.
3.Niniejszy statut. 

& 3.

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Zblewo, a terenem jej działalności jest gmina Zblewo. 

& 4.

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Zblewo.
2. Biblioteka jest instytucją Kulturalną. 
3. Biblioteka jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury 1/2002 i posiada osobowość prawną oraz czytelnie internetową w Zblewie. 
4. Biblioteka posiada filie biblioteczne w Pinczynie i Borzechowie oraz czytelnie internetową w Zblewie. 
5. Gminnej Bibliotece Publicznej w Zblewie i jej filiom "Imię Patrona" nadaje Rada Gminy Zblewo w drodze uchwały na wniosek Kierownika biblioteki, Wójta, organizacji pozarządowych. 

& 5.

1. Nadzór nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillar w Zblewie sprawuje bezpośrednio Wójt Gminy.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zatwierdza Wójt Gminy. 
3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku. 

 


II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

& 6.

1. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną gminy. 
2. Celami biblioteki są: 
a. zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców gminy, 
b. rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, 
c. upowszechnianie wiedzy i nauki, 
d. rozwój kultury, a szczególnie zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, 
e. dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy, 
f. doskonalenie form i metod pracy bibliotekarza. 

& 7.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 
1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez filie na terenie gminy. 
2. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych. 
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz. 
4. Organizacja form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu i upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy. 
5. Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy. 
6. Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w gminie 
7. Realizacja innych zadań uzgodnionych z organizatorem i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Gdańsku. 
8. Prowadzenie czytelni internetowej 

 

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

& 8.

1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 
2. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillary zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Zblewo zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. 

& 9.

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani bibliotekarze dyplomowani oraz specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością. 
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik Biblioteki.

& 10.

Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach. 

& 11.

1. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
2. Wynagrodzenie dla Kierownika ustala Wójt Gminy Zblewo. 

& 12.

Bibliotekę stanowi księgozbiór uniwersalny, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

& 13.

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika Biblioteki.

 IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI.

& 14.

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności instytucji zatwierdzany przez Kierownika Biblioteki. 

& 15.

1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków. 
2. Działalność Bibliotek jest finansowana: 
- z budżetu gminy, 
- z dochodów własnych uzyskanych od instytucji i ludności, 
- z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, 
- z innych źródeł 
3. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe oraz prowadzić działalność gospodarczą według zasad określanych w odrębnych przepisach.
4. Dochód z opłat oraz z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Stworzone dzięki Joomla!®