DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna im. Małgorzaty Hillar w Zblewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://biblioteka.zblewo.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillar w Zblewie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • na stronie są treści w formie graficznej bez opisu alternatywnego w formie tekstu.

Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillar w Zblewie posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast - czarno – biały,
 • podwyższony kontrast – żółty tekst na czarnym tle,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • podkreślenie tekstu,
 • pogrubienie tekstu,
 • mapa strony,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Sulejewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 588 36 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
 • Adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
  ul. Główna 40 a, 83-210 Zblewo
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 588 36 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Małgorzaty Hillar w Zblewie prowadzą trzy wejścia. Wejścia nie posiadają     głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek posiada windę dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach. Winda nie jest wyposażona w system komunikatów głosowych.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel: 58 588 36 41, faks: 585884569). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Gminna Biblioteka Publiczna im. Małgorzaty Hillar w Zblewie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Stworzone dzięki Joomla!®